Click here to revoke the Cookie consent

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetových stránok www.miestnosti.sk a www.miestnost.sk umožňuje Klientovi zakúpiť službu v dennej ponuke prevádzkovanej stránky www.miestnosti.sk a www.miestnost.sk. Prevádzkovateľ má s Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah, ktorý umožňuje Poskytovateľovi sprostredkovať predaj kupónu od Poskytovateľa pre Klienta.

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Prevádzkovateľa na jednej strane a Klienta na strane druhej. Spoločnosť INVETIX s.r.o., so sídlom: Námestie Sv. Egídia 7/15, 058 01 Poprad, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Prešov, oddiel Sro, vložka č. 36252/P, IČO: 51 666 901 /ďalej len,, Prevádzkovateľ“/ je prevádzkovateľom internetovej stránky www.miestnosti.sk a www.miestnost.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorý má výhradné vlastnícke a užívateľské práva k tejto doméne.

Prevádzkovateľ je súčasne sprostredkovateľom medzi poskytovateľom služby ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, ktorí v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami vstupujú do kúpno-predajného vzťahu, predmetom ktorého je záväzok poskytovateľa vybranú službu predať a riadne a včas zákazníkovi aj vybranú službu poskytnúť a záväzok zákazníka za službu riadne zaplatiť. Prevádzkovateľ však nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že voči poskytovateľom služieb, ktorých ponuky sú uverejňované na internetovej doméne „Miestnosti.sk“ má všetky vzťahy vysporiadané a ich ponuky služby sú na internetovej doméne uverejňované s ich vedomím a na základe ich žiadosti.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť INVETIX s.r.o. ako prevádzkovateľ internetovej domény www.miestnosti.sk a www.miestnost.sk a ako sprostredkovateľ prijíma dňa 1.5.2018 tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava podmienok zakúpenia a následného prevzatia služby prostredníctvom internetovej stránky „Miestnosti.sk a Miestnost.sk“.

„Zákazník prehlasuje, že zaregistrovaním na internetovej doméne www.miestnosti.sk a www.miestnost.sk potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami sa vopred riadne oboznámil a ich obsahu porozumel, že ich akceptuje a bude sa nimi riadiť, čím sa tieto obchodné podmienky stávajú pre zákazníka v celom rozsahu záväzné.“

Tieto obchodné podmienky sú všeobecne záväzné pre všetkých zákazníkov, okrem prípadov, ak sa prevádzkovateľ s konkrétnym zákazníkom dohodnú na odchýlnej úprave, ktorá má prednosť pred obchodnými podmienkami v rozsahu, v akom nahrádza text týchto obchodných podmienok.

Obchodné podmienky sú sprístupnené každému zákazníkovi spôsobom ich uverejnenia na internetovej doméne www.miestnosti.sk, a to nepretržite a v platnom znení.

II. DEFINÍCIE

Prevádzkovateľ je spoločnosť INVETIX s.r.o So sídlom: Námestie svätého Egídia 7/15, 058 01 Poprad, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Prešov, oddiel Sro, vložka č.36252/P. Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa Zákazníkovi na Stránke www.miestnosti.sk a www.miestnost.sk.

Poskytovateľ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom služieb prevádzkovateľa a internetovej domény „Miestnosti.sk a Miestnost.sk“ ponúka na predaj službu zákazníkom.

Zákazník znamená akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od prevádzkovateľa a poskytovateľa, ktorá si zakúpi službu poskytovateľa. Pojem „zákazník“ sa bude ďalej v texte používať aj pre označenia dvoch, prípadne viacerých zákazníkov.

Ponuka znamená časovo obmedzená ponuka služby poskytovateľa uverejnená na internetovej stránke v rozsahu a za podmienok podľa dohody s prevádzkovateľom.

Služba poskytovateľa znamená služba ponúkaná zákazníkovi na predaj prostredníctvom internetovej stránky a reálne poskytovaná poskytovateľom.

Kúpna zmluva znamená zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom ako predajcom a zákazníkom ako kupujúcim, ktorá vzniká a pre zúčastnené strany sa stáva záväzná momentom pripísania kúpnej ceny na účet prevádzkovateľa. Za kúpnu zmluvu sa považuje aj iná obdobná zmluva uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok.

Kúpna cena znamená obvykle cena služby, za ktorú poskytuje poskytovateľ svoju službu zákazníkovi.

Zľavnená kúpna cena znamená zvýhodnená cena služby, za ktorú je predávaná služba poskytovateľa výlučne len prostredníctvom internetovej domény „Miestnosti.sk a Miestnost.sk“.

Kupón je potvrdenie o zakúpení služby a časovo obmedzenom práve zákazníka využiť zakúpenú službu, ktorý obdrží zákazník od sprostredkovateľa, a obsahom ktorého je osobitný alfanumerický identifikátor – rezervačný kód v uvedenom termíne rezervácie.

III. REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA

Podmienkou zakúpenia služby prostredníctvom internetovej stránky „Miestnosti.sk“ je registrácia zákazníka na tejto internetovej doméne. Zákazník je povinný vyplniť všetky požadované údaje do formulára pri objednávke služby alebo pri samotnej registrácií, vrátane prístupového hesla, ktoré bude slúžiť zákazníkovi na opakovaný prístup. Zákazník sa registráciou zaväzuje uvádzať do formulárov pravdivé a úplne údaje.

Pokiaľ sa zákazník nezaregistruje pred nákupom služby, bude tak vykonané automaticky pri zakúpení prvej služby, kde mu bude automaticky vytvorený účet na stránke „Miestnosti.sk“ a kupón automaticky zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú uvedie a aj na automaticky vytvorený Účet s heslom, ak nakupuje po prvý krát a zaregistruje sa na Stránke www. miestnosti.sk , zvyčajne obratom.

Prístupové heslo je neprenosné a zákazník je povinný chrániť ho pred zneužívaním tretími osobami. Zákazník je oprávnený systémom vygenerované prístupové heslo kedykoľvek zmeniť alebo svoju registráciu zrušiť.

IV. PODMIENKY NÁKUPU TOVARU ALEBO SLUŽBY A ICH VYUŽITIE

Podmienkou úspešného zakúpenia služby prostredníctvom internetovej domény „Miestnosti.sk a Miestnost.sk“ je registrácia a úspešné ukončenie platobnej transakcie zľavnenej kúpnej ceny za zvolenú službu a splnenie aktivačného limitu ponuky, ktorým je minimálny počet objednávok na konkrétnu službu. V prípade, že aktivačný limit ponuky nie je dosiahnutý, na objednávky služby sa neprihliada.

Užívateľ má možnosť zakúpiť si ktorúkoľvek službu poskytovateľa uverejnenú na internetovom portáli „Miestnosti.sk a Miestnost.sk, avšak iba vo voľnom termíne platnosti danej ponuky, ktorá je špecifikovaná osobitne pri každej ponuke služby, alebo po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom a so súhlasom poskytovateľa aj dodatočne.

Kúpa služby sa realizuje na základe úspešne vyplneného formulára na stránke „Miestnosti.sk“ pri danej ponuke služby a prevádzkovateľovi doručenej elektronickej objednávky. Touto objednávkou je zákazník viazaný.

Výška kúpnej ceny, ako aj ďalšie nákupné podmienky a podmienky využitia služby sú uvedené v každej ponuke služby osobitne a sú kalkulované na základe rezervácie, ktorá pozostáva zo zvoleného časového obdobia, ktoré si zákazník zvolí a následne zakúpi.

Platbu za službu môže zákazník realizovať buď platobnou kartou alebo bankovým prevodom, podľa vlastného výberu.

Po dokončení finančnej transakcie bude zákazníkovi na ním určenú e-mail adresu alebo SMS - správou doručené potvrdenie o úspešnom zakúpení si služby a súčasne obdrží od prevádzkovateľa elektronickou poštou kupón s osobitným identifikátorom, ktorý slúži na prevzatie alebo objednanie zakúpenej služby. Kupón je prenosný a môže ho využiť aj tretia osoba.

Účtovný doklad o zakúpení služby vystaví zákazníkovi poskytovateľ priamo pri uplatnení si kupónu. Zákazník akceptuje, že daňové doklady k objednávkam môže Poskytovateľ zasielať elektronicky.

Zákazník berie na vedomie, že zakúpenú službu, resp. obdržaný kupón si môže uplatniť výlučne a len u poskytovateľa, na ponuku ktorého reagoval a službu využiť spôsobom a na mieste určenom podľa tejto ponuky a to výhradne v konkrétnom čase a dátume, na ktorý je kupón zakúpený a vytlačený na objednávke.

Zákazník berie na vedomie, že uplatnenie kupónu je časovo obmedzené. Službu je možné využiť iba po dobu stanovenú prevádzkovateľom, ktorá je vyznačená v danej ponuke a na kupóne. V prípade, že v stanovenej lehote platnosti kupónu si zákazník neuplatní právo vyplývajúce mu z tohto kupónu, tento nárok zákazník stráca bez nároku na vrátenie zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny služby.

Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ služby nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, či zničenie kupónu.

V. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

Zákazník berie na vedomie, že zakúpením služby vstupuje do záväzkového vzťahu s poskytovateľom a nie s prevádzkovateľom, ktorý je len sprostredkovateľom medzi poskytovateľom ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim. Z tohto dôvodu výlučne a len poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi za včasné a riadne poskytnutie služby. Všetky nároky z vadného plnenia je zákazník povinný a súčasne oprávnený uplatniť si výlučne a len u poskytovateľa.

Poskytovateľ zodpovedá zákazníkovi aj za pravdivosť ponuky a najmä obsadenosť dostupných termínov ponuky, ktorú uvádza na stránke „Miestnosti.sk“. Súčasne zodpovedá poskytovateľ zákazníkovi aj za škodu spôsobenú v súvislosti so zakúpením si služby prostredníctvom internetovej domény „Miestnosti.sk alebo Miestnost.sk“.

VI. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi za včasné a riadne zaslanie kupónu. V prípade, že zákazník neobdrží od prevádzkovateľa kupón ani do 2 dní od potvrdenia objednávky, za predpokladu, že ponuka už bola aktivovaná alebo obdrží kupón s inými podmienkami ako boli podmienky uvedené v ponuke, je zákazník oprávnený kupón u prevádzkovateľa reklamovať v lehote do 3 dní od potvrdenia objednávky. Reklamáciu je zákazník povinný uplatniť písomne na e-mail adrese reklamacie@miestnosti.sk.

V prípade, že reklamácia je oprávnená a ešte nedošlo ku uplynutiu lehoty na uplatnenie si práv z kupónu, doručí prevádzkovateľ zákazníkovi nový kupón. V prípade, ak do doby vybavenia reklamácie uplynula lehota na uplatnenie si práv z kupónu, zaväzuje sa prevádzkovateľ vrátiť zákazníkovi zaplatenú platbu. Lehota na vybavenie reklamácie je 10 dní od uplatnenia reklamácie.

Poskytovateľ zodpovedá za technickú stránku funkčnosti internetového portálu „Miestnosti.sk“.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby, ktoré mu poskytuje Poskytovateľ.

Poskytovateľ nezodpovedá za technické vady internetového portálu spôsobené vonkajšími faktormi a/alebo tretími osobami a/alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa príslušného zákona.

VII. ĎALŠIE PODMIENKY SPRÁVANIA SA

Zákazník súhlasí s tým, aby mu prevádzkovateľ posielal elektronickou poštou, na ním zadanú e-mail adresu, aj také e-maily obsahom, ktorých je reklama služby, ako aj iné reklamy, ktoré sa zverejňujú na tejto doméne, a to všetko až do odvolania tohto súhlasu. Tento súhlas je zákazník oprávnený kedykoľvek písomne odvolať na e-mail adresu: reklamacie@miestnosti.sk.

Zákazník sa zaväzuje využívať internetovú stránku „Miestnosti.sk“ výlučne a len spôsobom podľa týchto obchodných podmienok a v súlade s platnými právnymi predpismi právneho poriadku SR a tak, aby nepoškodil dobré meno a povesť prevádzkovateľa, a aby mu nespôsobil škodu na majetku.

Zákazník berie na vedomie, že výlučne a len prevádzkovateľ je oprávnený nakladať a meniť internetovú stránku „Miestnosti.sk a Miestnost.sk“. Zákazník nesmie akýmkoľvek spôsob zasahovať do tejto stránky, neoprávnené napádať zabezpečenie, manipulovať, meniť jej obsah, publikovať na nej vlastný materiál a pod. Akýkoľvek zásah do internetovej stánky, nad rámec povoleného spôsobu sa považuje za protizákonné, v súvislosti s čím bude prevádzkovateľ vyvodzovať voči narušiteľovi zodpovedajúce následky.

Za povolený spôsob užívania internetovej stránky „Miestnosti.sk a Miestnost.sk“ sa považuje, také nakladanie so stránkou, ktoré zodpovedá bežnému použitiu stránky na stanovený účel, t.j. kúpa služby. Súčasne umožňuje prevádzkovateľ zákazníkovi aj prispievať do diskusií k jednotlivým ponukám služby. Za obsah príspevkov do diskusií však v celom rozsahu zodpovedá zákazník. Ak to prevádzkovateľ uzná za vhodné, je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia príspevok z diskusie vymazať.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Prevádzkovateľ je oprávnený ktorúkoľvek ponuku služby aj bez udania dôvodu z internetového portálu stiahnuť. Všetky do tej doby potvrdené objednávky služby danej ponuky sa rušia, s nárokom zákazníka na vrátenie príslušnej platby.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpy v lehote do 14 dní od jej potvrdenia prevádzkovateľom aj bez udania dôvodu, za predpokladu, že medzičasom nedošlo k uplatneniu alebo k ukončeniu platnosti kupónu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu, avšak stačí nám iba napísať email na reklamacie@miestnosti.sk a storno vybavíme bez nutnosti zasielania písomností. Kupóny v elektronickej podobe nie je potrebné zasielať späť e-mailom alebo poštou.

Po uplynutí tejto lehoty je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodu podstatného porušenia zmluvy poskytovateľom. V prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy zákazníkom, vzniká zákazníkovi voči poskytovateľovi nárok na vrátenie zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny, ktorý je povinný urobiť tak najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak poskytovateľ nevráti zákazníkovi zaplatenú zľavnenú kúpnu cenu, môže tento nárok vysporiadať sprostredkovateľ, ak ho o to zákazník požiada, v lehote do 48 hodín od márneho uplynutia lehoty na vysporiadanie nároku poskytovateľom, a to spôsobom poskytnutia časovo neobmedzeného kreditu vo výške 80% zo zaplatenej zľavnenej kúpnej ceny, ktorý bude môcť zákazník použiť na kúpu inej, na internetovej stránke „Miestnosti.sk“ ponúkanej služby. Zákazník nemá voči prevádzkovateľovi nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu služby. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpenú službu Vám bude uhradená až po vypísaní formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorú je potrebné zaslať na naše reklamačné oddelenie reklamacie@miestnosti.sk, a následne do 14 dní od doručenia e-mailu s formulárom, Vám bude vrátená platba na účet, z ktorého bola vykonaná objednávka.

Ak zákazník nezaplatí úhradu za objednanú službu a/alebo ak z akýkoľvek iných dôvodov nedôjde k úhrade, platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom automatický zaniká.

Ustanovenia týchto VOP a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre prípady uvedené vyššie, nevznikajú zákazníkovi iné nároky ako nároky v tomto článku obchodných podmienok uvedené.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho a registračného formulára, dáva zákazník, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba prevádzkovateľovi a poskytovateľovi súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Súhlas sa udeľuje prevádzkovateľovi a poskytovateľovi podľa týchto obchodných podmienok. Prevádzkovateľ a poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom zabezpečenia predaja tovaru alebo služby a uplatnenia si nároku z kúpy služby, ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu so zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom týchto obchodných podmienok a s predajom ponúkanej služby. Prevádzkovateľ a poskytovateľa sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem, prípadu, ak to bude nevyhnutne potrebné pre splnenie účelu podľa týchto obchodných podmienok.

Zákazník výslovne súhlasí s tým, že prevádzkovateľ a poskytovateľ sú oprávnení bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko zákazníka, e-mail adresa, telefón, poštová adresa a dátum narodenia. Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.

Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.miestnosti.sk a www.miestnost.sk.